VALORS INDIVIDUALS

Valors específics solen estar associats a una creença concreta sobre alguna cosa i correlacionats de forma directa a comportaments. S’emmarquen a principis morals. Hi pot haver innombrables valors individuals tant positius com negatius

METAVALORS

Valors bàsics i profunds. L’ADN dels altres valors. Solen ser la font de “l’actitud davant de la vida”. A la nostra metodologia utilitzem 4 metavalors fonamentals

TEORIA DE VALORS

Les 3 categories de valors

VALORS PRIMARIS

Els valors profunds generals relacionats directament amb valors individuals. Solen ser anomenats els “motivadors interns”

Utilizamos como base los estudios originales de Eduard Spranger, referente principal en la teoría de valores, y de los más modernos estudios validados sobre valores, desarrollando a partir de todo ello el modelo de Meta-Valores de People Performance International.

Utilizamos como base los estudios originales de Eduard Spranger, referente principal en la teoría de valores, y de los más modernos estudios validados sobre valores, desarrollando a partir de todo ello el modelo de Meta-Valores de People Performance International.

estrella-izq

PER QUÈ AVALUAR VALORS MOTIVACIONALS?

estrella-der

PER QUÈ PRENEM LES DECISIONS QUE PRENEM?

D’ON NÈIXEN AMBDUES REACCIONS?

DE QUÈ ENS SERVEIXEN ELS VALORS MOTIVACIONALS?

En enfrontar-nos a decisions, entren en joc dues variables principals, la reacció instintiva (comportament natural) i la reacció conscient (comportament adaptat)

En gran mesura, dels nostres valors, aquells elements que conformen l’escala emocional-racional del que donem més importància i que dóna un sentit coherent a la nostra vida

Ens ajuden a:

+ Dirigir apropiadament la persona
+ Crear el seu entorn de motivació ideal
+ Activar motors dacció
+ Retenir millor el talent